Skip to content

Dydd Llun 20: Adfer Gwyrdd

Bob dydd roedd gennym ddigonedd o weithgareddau i ymuno â nhw gartref ac ar-lein, gan gynnwys digwyddiadau i blant a theuluoedd, a thrafodaethau byw gyda’r rhai sy’n gwneud gwahaniaeth i ddyfodol Cymru.

Mae ein holl lawr-lwythiadau ar gael o hyd, a recordiwyd ein sesiynau byw ac maent ar gael i’w gwylio ar YouTube. Cliciwch ar y botymau wrth ymyl teitl y sesiwn i gael mynediad atynt.

10.00am: Neges o groeso gan Prif Weinidog Mark Drakeford

Bydd yr ŵyl yn cael ei lansio gan y Prif Weinidog Mark Drakeford, a fydd yn sgwrsio â Katie Jo Luxton, Cyfarwyddwr RSPB Cymru, a Justin Albert, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru.

Biog-MarkDrakeford

Cafodd y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru, ei eni a’i fagu yng ngorllewin Cymru. Yn gyn-swyddog prawf, gweithiwr cyfiawnder ieuenctid ac arweinydd prosiect Barnardos yn Nhrelái a Chaerau, bu’n athro Polisi Cymdeithasol a Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd.  Daeth yn Aelod Cynulliad Gorllewin Caerdydd ym mis Mai 2011.

Biog-KatieJo

Katie-Jo Luxton yw Cyfarwyddwr RSPB Cymru a threuliodd ei blynyddoedd ffurfiannol ar ffermydd yn Swydd Caerloyw a chanolbarth Cymru cyn astudio Archaeoleg ac Anthropoleg ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Biog-JustinAlbert

Justin Albert: Justin is the Director of National Trust Wales. He is also a Trustee of The International National Trusts Organisation (INTO), adviser to the Welsh Minister for Economy and Transport, and Vice President of Hay Festival.

10.45am: Fideo – Neges gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Neges gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar ddyfodol bwyd, ffermio a’r amgylchedd.

11.00-12.00pm: Trafodaeth Fyw – Syniadau Mawr ar gyfer adferiad Gwyrdd

Mae RSPB Cymru, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, Cymdeithas Tir a Busnes Gwlad Cymru ac Ymddiriedolaeth Coetir Cymru yn rhannu eu barn am yr hyn sydd ei angen i alluogi Adferiad Gwyrdd, a sesiwn holi ac ateb i ddilyn. Cadeirir y sesiwn gan Gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru Syr David Henshaw.

Biog-DavidHenshaw

Syr David Henshaw – Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru
Cafodd Syr David ei eni a’i fagu yn Lerpwl, ac mae wedi byw yng Ngogledd Cymru ers nifer o flynyddoedd.  Cafodd ei urddo’n farchog yn 2004.  Mae llawer o’i yrfa wedi bod yn y sector cyhoeddus gyda rolau Prif Weithredwr yng Nghyngor Bwrdeistref Metropolitan Knowsley a Dinas Lerpwl a rol fel Uwch Gadeirydd yn y GIG. Mae Syr David hefyd wedi bod yn Gadeirydd a Chyfarwyddwr Anweithredol i nifer o sefydliadau cyhoeddus a phreifat eraill ac mae wedi cadw cyfres o rolau cynghori. Fe’i benodwyd yn Gadeirydd CNC ar 1 Tachwedd 2018.

Biog-RebeccaWilliams

Mae Rebecca Williams yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Cadwraeth Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. Cyn ymuno â’r Ymddiriedolaeth, roedd hi’n Gyfarwyddwr CLA Cymru a chyn hynny roedd hi’n gweithio i Lywodraethau Cymru a’r DU.

Biog-NigelHollet

Mae Nigel Hollett yn Gyfarwyddwr Cymru, Cymdeithas Tir a Busnes Gwlad (CLA) a chyn hynny roedd yn gweithio i Asiantaeth yr Amgylchedd, roedd yn Brif Weithredwr Cyngor Sgiliau Sector y DU ac mewn ymgynghoriaeth breifat.

Biog-KatieJo

Katie-Jo Luxton yw Cyfarwyddwr RSPB Cymru a threuliodd ei blynyddoedd ffurfiannol ar ffermydd yn Swydd Caerloyw a chanolbarth Cymru cyn astudio Archaeoleg ac Anthropoleg ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Biog-NatalieButtris

Mae Natalie Buttriss yn Gyfarwyddwr Cymru a chyn hynny roedd yn Brif Swyddog Gweithredol gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Vincent, yn Ddirprwy Brif Weithredwr / Pennaeth Marchnata Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Gaerloyw a Rheolwr Cysylltiadau Corfforaethol Sustrans.

12.20pm: Video – Beth ydi’r Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur

Beth ydi’r buddiannau o ffermio er lles natur? Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu mwy a chlywed gan rai o ffermwyr sy’n rhan o’r rhwydwaith. 

12.30-1.30pm: Trafodaeth fyw – Llesiant ym Myd Natur

Ymunwch â’r panel, a gynhelir gan Coed Lleol i glywed am sut y gall y byd naturiol ddarparu gwasanaethau i’r sector iechyd. Bydd sesiwn holi ac ateb a sesiwn fyfyrio ofalgar ‘The Tree’ dan arweiniad Sabine Soosten i ddilyn.

Biog-RobertPenn

Rob Penn – awdur sydd wedi gwerthu orau a darlledwr

Biog-RobWaterfield

Rod Waterfield – sylfaenydd y Ganolfan Sgiliau’r Goedwig o fri

Biog-EdLord

Ed Lord – nyrs iechyd meddwl ac arbenigwr mewn ymchwil ecotherapi

Biog-NatashaSimons

Natasha Simons – Swyddog Ymchwil Coed Lleol

1.35pm: Fideo – Animeiddiad RSPB – Angen Natur

Dangosiad cyntaf o ffilm animeiddio gan RSPB Angen Natur, yn galw am polisïau rheoli tir a chynhyrchu bwyd gwell yng Nghymru.

1.45pm: Fideo – Ramblers Cymru

Cipolwg byr ar yr angerdd a’r heriau sy’n wynebu Ramblers Cymru wrth i ni geisio rhoi cerdded a mynediad at natur wrth galon cymunedau trwy amddiffyn a gwella ein mynediad.

2.00-3.00pm: Trafodaeth Fyw – Adferiad Gwyrdd a Chyfiawn

Mae Sefydliad Bevan, WWF Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru a WCVA yn dwyn ynghyd syniadau o’r sectorau amgylcheddol a chyfiawnder cymdeithasol i drafod sut y byddai adferiad economaidd yn golygu petai’n mynd i’r afael â’r sialensiau lluosog sy’n wynebu Cymru. Bydd y drafodaeth hon yn archwilio sut y gallwn ddod â’r agendâu hyn at ei gilydd o dan fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i alluogi trawsnewidiad cyfiawn i economi carbon isel ac adferol. Bydd sesiwn Holi ac Ateb i alluogi’r gynulleidfa i gymryd rhan yn y drafodaeth.

Biog-PeterDavies

Peter Davies

Ym maes cyfrifoldeb corfforaethol y mae cefndir gyrfa Peter. Bu’n gweithio i Gydffederasiwn Diwydiant Prydain, yr Adran Masnach a Diwydiant a Busnes yn y Gymuned.

Dyfarnwyd OBE i Peter yn 1995 am ei waith yn sefydlu cysylltiadau rhwng busnes ac addysg, a bu’n Rheolwr Gyfarwyddwr ar gyfer Busnes yn y Gymuned rhwng 1995 a 2005. Daeth adref i Gymru yn 2005 ac fe’i penodwyd yn Gomisiynydd Cymru ac yn Is-gadeirydd ar gyfer Comisiwn Datblygu Cynaliadwy y Deyrnas Unedig.

Yn sgil cau Comisiwn y Deyrnas Unedig, penodwyd Peter yn Gomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy cyntaf Cymru gan Lywodraeth Cymru fis Ebrill 2011. Chwaraeodd ran flaenllaw yn natblygiad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), yn enwedig drwy arwain y sgwrs genedlaethol ar y Gymru a Garem. Fe’i penodwyd hefyd yn gadeirydd annibynnol cyntaf Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn 2011, gan gyflawni’r ddwy rôl tan fis Mawrth 2016. Dyfarnwyd CBE i Peter ym mis Mehefin 2016 am ei gyfraniad at ddatblygu cynaliadwy.

Roedd Peter yn allweddol yn y gwaith o sefydlu Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn 2011 lle mae ganddo rôl gyswllt fel Athro Ymarfer.

Cafodd ei benodi’n Gadeirydd Grŵp Herio ar ran Cwsmeriaid Dŵr Cymru ym mis Chwefror 2016. Yn ogystal â chadeirio WCVA, mae hefyd yn gadeirydd Grŵp Gweithredu a Chynghori Rhanddeiliaid Materion Morol Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru, elusen Maint Cymru, ac hefyd Ynni Cymunedol Sir Benfro. Mae’n aelod o Fwrdd Cynghori BT Cymru, Panel Cynghori WWF Cymru, ac yn Geidwad Cymunedol River Simple.

Biog-RachelSharp

Rachel Sharp, CEO of Wildlife Trusts Wales

Biog-VictoriaWinckler

Victoria Winckler

Biog-Anne

Anne Meikle, Head of WWF Cymru

3.00pm: Fideo – Gwarchodfa Natur Parc Slip – Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Dyma daith o gwmpas gwarchodfa natur Parc Slip, gyda Rheolwr Cadwraeth Ymddiriedolaeth Natur, Kerry Rogers, fydd yn dangos sut y mae’r warchodfa’n cael ei reoli mewn modd cynaliadwy i annog natur a chroesawu pobl.

3.45pm: Blog – Swyddi Gwyrdd

Adferiad sy’n dda i’r economi, pobl a’r blaned

4.00-4.45pm: Dosbarth Zoom Byw – Yoga

Ymunwch gyda Laura Karadog ar gyfer sesiwn syml o yoga i deuluoedd – addas ar gyfer pob oedran, o’r ieuengaf i’r hynaf! Cofrestrwch cyn y sesiwn gyda Laura yogalaura@hotmail.co.uk

5.15pm: Lawrlwythiad – Bingo cân yr adar

Lawrlwythwch y gêm hwyliog hon i bawb sy’n caru byd natur

5.30pm: Lawrlwythiad – Gweithgaredd i’r Teulu 

Creu gardd ar gyfer glöynnod byw trwy adeiladu’r bwydwr yma

6.00-7.00pm: Trafodaeth fyw – Beth mae Adferiad Gwyrdd yn ei olygu?

Sut all amaethyddiaeth helpu i greu dyfodol gwell ar gyfer natur a’r amgylchedd, yr Iaith Gymraeg a diwylliant, diogelwch bwyd, yr economi wledig? Ymunwch â’n panel o randdeiliaid gwledig wrth iddynt drafod y pynciau llosg hyn. Croeso cynnes Cymreig i chi gyd!

Biog-DeiTomos

Dei Tomos fydd yn cadeirio’r sesiwn. Fel newyddiadurwr a darlledwr bu’n adrodd am ddatblygiadau amaethyddol, cadwraeth a chefn gwlad am bron i ddeugain mlynedd. Mae’n gyn aelod o Awdurdod Parc Eryri a’r Cyngor Cefn Gwlad.

Biog-Prysor

Mae Prysor Williams yn byw yn ardal wledig Gwytherin, ger Llanrwst. O gefndir amaethyddol, mae’n ddarlithydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol yn Ysgol y Gwyddorau Naturiol, Prifysgol Bangor. Mae ganddo ddiddordeb mawr yn y berthynas rhwng defnydd tir a byd natur.

Biog-DafyddJarret

Mae Dafydd Jarett yn ymgynghorydd polisi i NFU Cymru ac yn gyfrifol am faterion yn ymwneud â da byw, llaeth, ieir a iechyd anifeiliaid. Mae Dafydd hefyd yn ysgrifenydd i’r byrddau llaeth a da byw yn NFU Cymru.   

Biog-RhysEvans

Mae Rhys Evans yn swyddog polisi amaeth yn RSPB Cymru ac hefyd yn ymwneud â rhedeg y fferm deuluol yn Rhyd-y-main, Meirionydd.  Mae ganddo ddiddordeb brwd mewn sut gall amaeth a bywyd gwyllt fynd law yn llaw.

Biog-Teleri

Daw Teleri Fielden yn wreiddiol o Meifod, Powys, ond mae bellach yn ffermio yn Llyndy Isaf, fferm fynydd 614-erw yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nant Gwynant, Eryri.

Biog-RobatIdris

Robat Idris yw Cadeirydd Grŵp Cymunedau Cymdeithas yr Iaith.  Mae hefyd yn aelod o Undod ac yn cyfrannu nifer o erthyglau i’w blog yn trafod pynciau megis diwydiant amaeth, amgylchedd a bwyd.  O Ynys Môn yn wreiddiol, mae’n filfeddyg wedi ymddeol, a bu’n aelod o dîm milfeddygon y Sioe Fawr ers 1987. 

7.15pm: Amser Stori – Cyw

Stori ar thema natur, wedi’i darllen gan un o gyflwynwyr Cyw.

7.30pm: Lawrlwythiad – Myfyrdod a chân yr adar

Ymlaciwch a gorffwyswch gyda sain hyfryd cân yr adar