Skip to content

Dydd Iau 23: Y Fordd Ymlaen

Bydd dolenni i’n holl raglen yn mynd yn fyw ar y diwrnod. Oni bai ei fod yn cael ei nodi’n wahanol, nid oes angen i chi gofrestru nac archebu sesiynau.

Bydd yr holl drafodaethau’n cael eu ffrydio’n fyw ar Youtube. Bydd dolen yn ymddangos o dan deitl y sgwrs ar y diwrnod. Nid oes angen i chi gael cyfrif Youtube i wylio’r sesiynau, ond bydd angen i chi gael cyfrif Youtube i roi sylwadau a gofyn cwestiynau yn ystod y trafodaethau. Gallwch hefyd gyflwyno’ch cwestiwn ymlaen llaw, gan ddefnyddio’r blwch ar waelod y dudalen hon.

10.00am: Croeso oddi wrth Sophie Howe

Biog-SophieHowe

Sophie Howe
Sophie yw’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf i gael ei phenodi yng Nghymru. Mae hi’n gweithredu er lles cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru, gan gefnogi cyrff cyhoeddus i weithio tuag at gyflawni’r amcanion llesiant. Hi yw cadeirydd Rhwydwaith Sefydliadau er Cenedlaethau’r Dyfodol, sef corff rhyngwladol. Mae hi’n byw yng Nghaerdydd gyda’i gwr Ceri a’u pump o blant.

11.00-12.00pm: Trafodaeth fyw – Hawl i holi: y ffordd ymlaen ar gyfer Cymru

Trafodaeth fyw gan banel sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Lafur Cymru, y Ceidwadwyr Cymreig, a Phlaid Cymru ar y ffordd ymlaen ar gyfer Cymru a’r hyn y bydd angen ei gyflawni i sicrhau adferiad gwyrdd sy’n gweithio ar gyfer natur, bobl a’r economi.

Cadeirydd y sesiwn fydd gohebydd amgylcheddol y BBC, Steffan Messenger.

Biog-SteffanMessanger

Cadeirydd – Steffan Messenger

Steffan Messenger yw gohebydd amgylcheddol BBC Cymru.

Biog-AnthonySlaughter

Plaid Werdd Cymru
Anthony Slaughter

Mae Arweinydd Plaid Werdd Cymru, Anthony Slaughter wedi bod yn weithredol mewn Gwleidyddiaeth Amgylcheddol, yn lleol, ar lefel gymunedol a chenedlaethol o gwmpas Cymru, ers blynyddoedd. Mae o wedi cynrychioli y blaid fel ymgeisydd mewn nifer o etholiadau ac ar bob lefel.

Mae ganddo hefyd ymgysylltiad hirsefydlog gyda llawer o ymgyrchoedd amgylcheddol yn y gymuned. Mae ei gyfraniad yn cynnwys mentrau fel sefydlu perllan cymunedol, gwyl fwyd leol a hyrwyddo trafnidiaeth cyhoeddus cynaliadwy. Mae o wedi arwain llawer o ymgyrchoedd lleol fel ’20’s Plenty’ a ‘Plastic Free Communities’. Ar faterion cyfiawnder cymdeithasol, mae Anthony wedi gweithio gyda Chynulliad y Werin a sefydliadau ymgyrchol eraill yn y cymunedau Cymreig. Fel cyd-sylfaenydd ‘Vale for Europe’ roedd yn lais blaenllaw yn yr ymgyrch ‘People’s Vote’ yng Nghymru.

 

Biog-WilliamPowell

Democrataidd Rhyddfrydol Cymru – William Powell

Mae William Powell wedi bod yn weithgar iawn mewn materion cyhoeddus yng Nghymru ers 2004.  Yn gyntaf yn ei rôl fel Cynghorydd Sirol Democrataidd Rhyddfrydol Cymru yn ei sir enedigol, Powys, ac yna fel aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac fel aelod Cynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng 2011-2016, lle bu’n cynrychioli Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Biog-HuwIrrancaDavies

Llafur Cymru – Huw Irranca-Davies AS

Huw oedd Aelod Seneddol Ogwr rhwng 2002 a 2016. Rhwng Hydref 2010 a 2015 bu’n gwasanaethu’r Wrthblaid fel y Gweinidog Cysgodol dros Ynni, ac yna fel y Gweinidog Cysgodol dros Fwyd, Amaeth a Materion Gwledig.  Ym mis Mai 2015, cafodd ei ethol fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwiliadau Amgylcheddol, cyn ei lwyddiant yn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016.  Os nad yw’n cerdded (ef yw Dirprwy-Lywydd Ramblers Cymru) mae fwy na thebyg ar ei feic

Biog-AndrewDavies

Y Ceidwadwyr Cymreig – Andrew RT Davies AS
Mae gan Andrew gefndir fel partner mewn busnes ffermio teuluol, wedi’ leoli ym Mro Morgannwg. Mae e’n gyn Lywydd Clwb Ffermwyr Ifainc Llantrisant ac yn gyn Gadeirydd Cymunedau Creadigol. Fe ymunodd Andrew â’r Ceidwadwyr yn 1997 gan wasanaethu fel arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig o 2011 tan Fehefin 2018. Mae e bellach yn gwasanaethu fel Gweinidog Cysgodol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn Senedd Cymru. Mae Andrew yn un o Lywodraethwyr oes Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ac yn 2016 fe wasanaethodd fel Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Bro Morgannwg.

Biog-LlyrGruiffydd

Plaid Cymru – Llŷr Gruffydd MS
Mae Llŷr Gruffydd yn wleidydd Plaid Cymru, ac yn Aelod o’r Senedd dros ranbarth Gogledd Cymru. Ef yw Gweinidog Cysgodol y blaid dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ac mae’n Aelod o Bwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig y Senedd. Cyn iddo gael ei ethol yn 2011 bu Llŷr yn gweithio fel rheolwr yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Yn gyn-aelod o’r CFfI mae wedi bod yn ymgyrchydd cryf dros ffermio a chymunedau gwledig. Fel un sy’n angerddol o blaid ynni adnewyddadwy, fe ddaeth yn gadeirydd ar Grŵp Trawsbleidiol y Senedd dros Ynni Cynaliadwy.

12.00-12.30pm: Dosbarth Zoom BywSesiwn crefft natur gyda Coed Lleol

Ymunwch ag Anna a Laura o Coed Lleol i wneud Hape Zome – y ffurf ar gelfyddyd o Japan sy’n defnyddio blodau i staenio ffabrig neu bapur. Dewch â charreg maint eich llaw (neu forthwyl neu rolbren), casgliad o betalau blodau ffres neu ddail, papur gwyn neu liain gwyn (mae hances yn berffaith), arwyneb gweithio addas (darn o fwrdd neu fat crefft, nid y bwrdd bwyta gorau!) gyda chi.

Addas i bawb (oedolion a phlant).  Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn yma

12.30-1.30pm: Trafodaeth fyw: Y cefn gwlad rydyn ni eisiau a sut i gyrraedd yna.

Trafodaeth rhwng buddiannau gwledig am fwyd, natur a phobl a sut y bydd modd cael cydbwysedd i sicrhau y bydd yr amgylcheddol amaethyddol yn wydn a’i fod yn gallu cynnal y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.

Biog-AlunElidyr

Alun Elidyr fydd Cadeirydd y sesiwn. Mae e’n un o gyflwynwyr cyfres Ffermio ar S4C. Mae Alun hefyd yn ffermwr amser llawn yn Cae Coch, fferm da byw o fwy na 700 erw ger Rhydymain, Dolgellau.

Biog-NickFenwick

Mae Nick Fenwick yn Bennaeth Polisi Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) ac fe’i magwyd ar ffermydd mynydd yn ardaloedd Talerddig a Machynlleth yn Sir Drefaldwyn. Cyn ymuno â thîm polisi FUW yn 2004, roedd yn rhedeg busnes rhaglennu ac ymgynghori cyfrifiaduron, gan arbenigo mewn TG ar gyfer busnesau amaethyddol a gwledig.

Biog-RebeccaWilliams

Rebecca Williams – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rebecca Williams yw Cyfarwyddwraig Gynorthwyol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru. Cyn ymuno â’r Ymddiriedolaeth roedd hi’n Gyfarwyddwraig CLA Cymru ac yn y gorffennol mae hi wedi gweithio i Lywodraethau Cymru a’r DU.

Biog-NigelHollet

Nigel Hollett yw Cyfarwyddwr Cymru Cymdeithas Tir a Busnes Gwledig (CLA). Yn dilyn magwraeth wledig yng Nghymru, mae gan Nigel brofiad eang o weithio yma a rhannau eraill o’r DU o fewn Asiantaeth yr Amgylchedd, fel Prif Weithredwr Cyngor Sgiliau Sector y DU a hefyd mewn ymgynghoriaeth breifat.

Biog-HillaryKehoe

Mae Hilary Kehoe yn Uwch Swyddog Datblygu PONT ac mae’n Gadeirydd Rhwydwaith Ffermio Cyfeillgar i Natur Cymru. Mae Hilary Kehoe yn ffermio gyda’i theulu yn Tyddyn Isaf, ger Bangor, gan redeg mentrau gwartheg a defaid sy’n gweithio ar draws Ynys Môn a Gwynedd ar gyfer rheolaeth gadwriaethol.

Biog-RachelLewisDavies

Mae Rachel Lewis Davies yn Gynghorydd Amgylchedd a Defnydd Tir Cenedlaethol NFU Cymru. Yn bartner mewn busnes fferm, fe astudiodd Rachel Reolaeth Amgylcheddol a Datblygiad Gwledig Ewropeaidd yn y Brifysgol ac mae ganddi brofiad sylweddol o amaethyddiaeth a datblygu gwledig ar ôl gweithio yn y sector mewn ystod o rolau am dros 20 mlynedd.

1.45pm: Fideo: Ffermio mewn cytgord gyda byd natur

Ffilm fer gydag Alun Elydir, sy’n dangos sut mae e wedi bod yn ffermio i hybu byd natur ar ei fferm 735 erw ger Dolgellau.

2.00pm: Lawrlwythiad: Gweuwch gnocell y coed anwes eich hun

Croesawch gnocell y coed i’ch cartref chi, a hynny heb orfod ymdopi gyda thyllau yn ymddangos yn eich dodrefn!

2.15pm: Fideo: Gwnewch Natur yn Wych unwaith eto

Fideo gyda geiriau llafar, seinwedd a murlun. Mae’r pedair elfen hon yn cael eu plethu gyda’i gilydd i drafod naratif ‘gwlad mwynder a gwyrddni’, a pha mor bwysig y mae hi i ddadansoddi’r elfennau ac i greu rhywbeth newydd gyda’n gilydd. Rhaid inni gael hyd i ffyrdd i weithio o fewn yr ecosystem i blethu Cymru mwy cynaliadwy at ei gilydd – sef taith lle mae amaethwyr yn chwarae rhan flaenllaw.

Fideo Doc BlackdaWho.
Y geiriau: Unity.
Seinwedd: Cult of Doris.
Murlun: Unity.

2.30pm: Dosbarth Zoom Byw – Ymwybyddiaeth Ofalgar ym Myd Natur gyda Coed Lleol

Ymunwch â Sabine a Nico o Coed Lleol am sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar gyda sesiwn holi ac ateb i ddilyn. Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma

3.00pm: Blog – Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur

Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur Cymru (NFFN Cymru) fydd yn esbonio sut y gall ffermio er lles natur helpu i daclo newid hinsawdd a’r argyfwng ecolegol, cefnogi cymunedau gwledig a’u heconomi, cynhyrchu digonedd o fwyd iachus a chynaliadwy a gwella iechyd cyhoeddus. Er mwyn helpu i gyflawni hyn bydd NFFN Cymru yn annog pob parti gwleidyddol i ymrwymo i chwech o ofynion allweddol…

3.30-4.30pm: Trafodaeth fyw: Trafodaeth gan Banel o Bobl Ifainc am Ddyfodol Gwyrdd

Fe fydd Panel leuenctid Coleg y Mynyddoedd Duon yn trafod themâu Gŵyl Adferiad Gwyrdd Cymru, gan gau pen y mwdwl ac yn cyflwyno eu casgliadau ac awgrymiadau i Sophe Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Biog-BenLawrence

Cadeirydd: Ben Rawlence, cyfarwyddwr Coleg y Mynyddoedd Duon. Mae’n llenor ac yn newyddiadurwr, yn gyn-ymgyrchydd hawliau dynol ac ysgrifennwr areithiau gwleidyddol. Fe sefydlodd BMC, a hynny gydag Owen Sheers, i greu math newydd o raddedigion fyddai’n gymwys i gwrdd â sialensiau’r dyfodol.

Guoda – Dylunydd rhyngddisgyblaethol ydw i, a hefyd ymchwilydd a chynhyrchwr ffilmiau. Rwyf yn defnyddio celf a gwyddoniaeth i godi cwestiynau am systemau a grëwyd gan bobl, gan graffu ar wybodaeth i ddatblygu mynediad i wybodaeth faterol.

Ryan – Myfyriwr Blwyddyn 13 ydw i o Gaerdydd, sydd wedi cymryd rhan mewn Streiciau Ieuenctid ers iddyn nhw ddechrau yn 2019. Ers imi wneud â gwleidyddiaeth, rwyf wedi bod yn ymgyrchu dros gyfiawnder hinsawdd.

Thomas – Ar hyn o bryd rwyf yn fyfyriwr PhD mewn Gwyddorau Amgylcheddol gyda NERC yn Llundain. Fy niddordebau craidd yw modelu’r hinsawdd, tywydd eithafol ac algorithmau i adnabod patrymau.

Maurice – Fel un sy’n gwirioni ar yr awyr agored, rwyf wrth fy modd yn rhannu’r hwyl a’r ysbrydoliaeth y mae natur yn cynnig i fi. Y Dydd Sul perffaith i fi fyddai taith gerdded wyllt, neu fynd i nofio yn yr awyr agored, gan edmygu byd natur.

Emily: Rwyf yn 18 mlwydd oed. Fe wnes i ddiploma lefel 3 mewn amaethyddiaeth yn ôl yn 2018-19 ac rwyf bellach yn gwneud prentisiaeth L2 mewn gweinyddiaeth fusnes fydd yn dod i ben mewn 2 fis! Rwyf yn ysgrifennydd Ffermwyr Ifainc Craswell.

4.45pm: Blog – Beth y mae eisiau ei wneud i sicrhau Adferiad Gwyrdd ar gyfer Cymru?

Cyfranwyr o’r ŵyl yn cynnig eu syniadau i fynd â ni ar y daith i ddyfodol gwyrddach.

Oes cwestiwn hoffech chi holi yn un o’r digwyddiadau?